Regulamin Portu „Port-o-Wino” sezon 2024

§ 1

1. Port „Port-o-Wino” (zwany dalej Portem) usytuowany jest nad Jeziorem Bocznym w Rydzewie.

2. Port jest prowadzony przez spółkę Fratelli z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Rydzewie przy ul Mazurskiej 116, 11-513, Gmina Miłki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000854841, NIP 8451996419, o kapitału zakładowego w wysokości 5.000 PLN (dalej “Spółką”)

3. Na terenie Portu mają zastosowanie wszystkie przepisy określone w regulaminie Polskiego Związku Żeglarskiego.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników jednostek pływających, bazujących na stałe lub czasowo w Porcie oraz wszystkie osoby znajdujące się na terenie Portu. Wejście na teren Portu jest jednoznaczne ze znajomością Regulaminu Portu oraz akceptacją jego przepisów.

§ 2

1. Za porządek i ruch jednostek w Porcie odpowiedzialny jest Bosman Portu, posiadający identyfikator z napisem „Bosman”.

2. Zarządzenia i polecenia Bosmana Portu obowiązują wszystkie osoby znajdujące się na jego terenie.

3. Bosman Portu uprawniony jest do kontroli: uprawnień osób prowadzących jednostki pływające,
○ wyposażenia ratunkowego i stanu technicznego jednostek pływających.

4. Bosman Portu przydziela miejsca postoju jachtów oraz pobiera opłaty portowe. Dowodem pobrania opłaty portowej jest paragon z kasy fiskalnej wydany przez Bosmana.

5. Załogi jednostek pływających korzystających z postoju w Porcie są zobowiązane do informowania Bosmana o każdym wpłynięciu i wypłynięciu jednostki osobiście lub telefonicznie.

6. Bosman Portu organizuje i kieruje akcjami ratowniczymi na terenie Portu.

7. W przypadku konieczności udzielenia pomocy jednostkom i załogom poza akwenem Portu, Bosman zobowiązany jest (poza udzieleniem pomocy) do natychmiastowego zawiadomienia o zdarzeniu Policji i M.O.P.R. 

§ 3

1. Korzystanie z wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie Portu podlega opłatom według cennika, który dostępny jest w Bosmanacie oraz na stronie www.

2. W przypadku zakłócania porządku i niepodporządkowania się treści Regulaminu Portu przez osoby przebywające w Porcie Bosman ma prawo zwracać się do organów porządkowych z prośbą o interwencję.

3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w Porcie kradzieże i straty na jachtach oraz za uszkodzenia tych jachtów. Po zajęciu miejsca przy kei sternik zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowego wykonania manewru cumowania oraz zabezpieczenia burt jachtu odbijaczami.

4. Na terenie Portu zabrania się:
○ kąpieli w basenach portowych,
○ pozostawiania samochodów i przyczep poza miejscami wyznaczonymi do parkowania,
○ rozpalania ognisk i grilla
○ niszczenia urządzeń oraz zieleni,
○ pozostawienia dzieci bez opieki. Za dzieci przebywające na pomostach odpowiedzialni są ich rodzice lub prawni opiekunowie,

5. Pozostawienia bez dozoru włączonych urządzeń elektrycznych lub gazowych na jachtach lub w innych miejscach narażonych na bezpośrednie zagrożenie pożarowe,
○ postępowania niezgodnego z zasadami kultury osobistej i etykiety żeglarskiej,

6. Wpływania i wypływania z Portu w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników Portu,
○ poruszania się po basenie portowym z prędkością większą niż 6 km/h, ○ wchodzenia na jacht bez zgody armatora,
○ cumowania na miejscach przeznaczonych dla innych jachtów bez zgody Bosmana.

§ 4

1. Na terenie Portu obowiązuje ogólnie przyjęta etykieta żeglarska.

2. Osoby nie stosujące się do postanowień Regulaminu będą usunięte z terenu Portu, a za wyrządzone szkody ponoszą odpowiedzialność materialną. Bosman ma prawo odmówienia wejścia do portu jachtom, które nie uiszczają opłat portowych i nie przestrzegały wcześniej Regulaminu Portu.